Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Nûmer ien

Posted by André Looijenga on 12/02/2010

Wolkom, leave lêzer, op myn Frysk Deiblôch.
No’st dizze wurden lêst, sille se as lêste bydrage ûnderop de stapel lizze. Hjiryn is in weblog ommers folslein it tsjinoerstelde fan in boek: it nijste stiet hjir foaroan, boppe oan’e side, wylst it earste pas hielendal op it ein komt.

Ûnderoan de pagina dy’sto foar dy hast, binne dizze wurden myn earste op dit blôch. Wat ik wol mei dit blôch, is foar in part al út’e namme op te meitsjen. It is yn it Frysk. Ik sil it deistich byhâlde. En dat de namme oan dy fan in krante tinken docht, is gjin tafal. Alle dagen, nim ik my foar, wol ik minstens hûndert wurden derby skriuwe.

Wêrom? Net allinnich foar mysels, mar ek omdat soks nedich is. Der wurdt fiersten te min Frysk skreaun, printe en lêzen. Mei dit deiblôch wol ik myn lytse bydrage leverje oan it fierder libben bliuwen fan ús bysûndere taal.

Ik hoopje datsto, lêzer, mei in protte nocht myn wurden lêze silst / lêzen hast.

André Looijenga, Grins.
Freed, tolve febrewaris 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: