Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

By in ôfbaarnde pleats

Posted by André Looijenga on 21/02/2010

Gie ein fan’e moarn efkes te fytsen troch de Legeaën. It waar wie noch wol kreas, in stikmannich kuierders weagen har op’e dyk. Sneintemoarn, en fan gjin kabinet wie wat te merken. Seach ek mar in pear ferkiezingsplaten hingjen: wat FNP en in inkelde CDA, dêr beheint him it politike lânskip fan’e riedsferkiezings ta hjir op’e streek.

Foarby Gau stie ik op in daam nei in trije jier lyn ôfbaarnde pleats te sjen. Ik herinnerje my út begin jierren njontich dat der earder GOS (lykas yn Gemienebêst fan Ûnôfhinklike Steaten) op it bûthúsdak stie. No stiet der allinnich mar in ienlik foarhûs. Mei in lânsfytsende man mei in mûtse rekke ik oan’e praat oer dy pleats, dy’t jierrenlang fersutere wie. De elektryske betriedding hie sa ferâldere west, dat it spultsje op it lêst net mear fersekere wie. Mar at ik woe, fûn de Gauster mei de mûtse, it stek stie iepen, dat ik moast de pleats mar ris fan tichterby sjen.

De reed opriden, wâde ik troch it heal blabzich heal beferzen gers, en taaste nei myn fototastel. It foarhûs bliek fan 1904, yn in W.C. de Groot-eftige styl oplutsen. Oan’e foarkante stie yn muorankers ek it jiertal 1672. Troch it brutsen glês seach ik in gâns ferrinnewearre wente. Alle binnenmuorren wiene fuort, lykas it measte fan in houten flier. Lykwols wie noch te sjen dat it hûs in lange gong hie, dêr’t keamers oan leine. Details fan snien houtwurk seach ik, en – hiel tradisjoneel – jit bot tegeltsjes oan’e muorren en efter de skou.

In auto hearde ik doe de reed op kommen. Hoeden (it koe de eigner fan dit perseel wêze) rûn ik derop ta. In stel fan tsjin’e fjirtich, mei in fanke en in hûn, stapte út. Hja fregen oft ik mear fan dit hûs wist, om’t der in te-keapboerd by de dyk stie. It fanke wie wakker ûnder de yndruk fan it tebaarnde hûs. Ik pleite derfoar dat it miskyn noch restaureard wurde koe, mar de heit soe it leaver platgoaie om wat nijs op dizze pôle te setten.

Doe’t de huzesikers wer ôfset wiene, gûng ik in lêste slach om’e pleats. Ek ik teach ôf en rûne myn fytstochtke oer Goaiïngea (in moai doarpke dat ûnbedoeld it échec fan’e Fryske stavering toant) en it Spearsterdykje. 

Snein, iennentweintich febrewaris 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: