Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Ûndertitelje de Omrop!

Posted by André Looijenga on 22/02/2010

De skoares fan it Frysk op it gebiet fan skriuwen (en lêzen) binne skandalich leech. It is dochs om te gûlen dat, neffens de meast fleurige prognoazes, miskyn in krappe 20% fan’e Fryskpraters him by steat fielt om, yn in gongbere stavering, Frysk te skriuwen.

Yn it ûnderwiis moat der wat feroarje, fansels. Mar al dyjingen dy’t gjin ûnderwiis yn Fryslân folgje, soene lâns oare wegen safolle mooglik mei skreaun Frysk fertroud makke wurde moatte. In soad ‘funksjoneel analfabete’ Fryskprater sjogge nei Omrop Fryslân. Dêrom stel ik foar dat de Omrop, salang’t dy syn subsidiearre taak as befoarderer fan’e Fryske taal tenminsten serieus nimt, safolle as dwaanlik is syn programma’s yn it Frysk ûndertitelet. Ûnder it sjen en harkjen, bewust of ûnbewust, meilêze sil it publyk fan’e Omrop sûnder mis mear fan’e taal bewust meitsje, en sa hast ûnbewust better leare de taal te skriuwen.

Moandei, twaëntweintich febrewaris 2010.

3 Responses to “Ûndertitelje de Omrop!”

 1. Marcel Plaatsman said

  Mar at der no minske binne, dy’t “min Frysk” sprekke, moat de ûndertiteling dan ek yn “min Frysk” wêze, of wilst dat de Omrop de flaters derút hellet?

 2. deibloch said

  *wolst*…

  Dêrmei hast in wichtich punt. Ik gie der ‘fuotstjits’ fanút dat minsken ridlik geef, of tenminsten net al te bryk, Frysk prate. Mar dat is fansels net altyd it gefal, spitich genôch ek net yn alle gefallen fan Omroppresentatoaren.

  Om’t ik belang hechtsje oan in (libbene) noarm fan fersoarge Frysk, fyn ik dat de slimste flaters net yn sa’n ûndertiteling thús hearre. Dus: altyd “hat west” ynstee fan “is west”, en altyd de júste tiidwurdsfolchoarder.
  Mar at in gewoane Frysksprekker bygelyks “erch” seit yn plak fan “slim”, soe ik dat gewoan stean litte, salang’t yn it ‘offisjele’ Omrop-Frysk “slim” mar noarm bliuwt.

 3. Marcel Plaatsman said

  Wolst, wilst… hjir yn West-Fryslân hiet it gewoan “wulle”. No docht ik ek dat “jammergenoeg” yn it Frysk “spitigernoch” wie…

  En ik gaan nó mar deur in it Tessels, dat ken ik veul beter ok vanzelf. In de Vlaanders ben der ok ondertitels, as je wol wete selle, en worre ok Vlamings ondertiteld as sullie niet gnap genóg prate. Vêrders kejje op’e VRT altóós ondertiteling voor dove mênse derbee krigge. Zokke ondertiteling doene ze alan in “AN”. Gien Vlaams, mar gnap Nederlânds. Den kejje ‘t dus ok hewwe datter zó wat seid wort op zien Vlaams, “ambetant” ofzó, en dat deer in ‘e ondertitels den “vervelend” van maakt wort. Kejje je eige ok ofvrege of dat nó wel zo bêst is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: