Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Rjussel

Posted by André Looijenga on 02/03/2010

‘Wat is eins it Fryske wurd foar garde?’, frege ik my in pear jier lyn ris hurdop ôf. Ik stie by in freondinne fan my yn’e keuken mei sa’n ynstrumint poeier foar in sauske yn in pantsje wetter te rieren.

‘Klopper neame wy dat thús’, wie it andert. My daagde ek wol datst in garde in klopper neame kinst. Mar sa’n stikje keukenark docht mear as kloppe, kinst der ek fûl mei riere, dat it wurd klopper foldie ús net.

Fierder rierend oan it sauske, oppenearre ik dat wy der foar de gelegenheid mar in nij Frysk wurd foar betinke moasten. Yts mei riere, mar dan fûler (yntinsiver).

Ik besocht it mei rjirsel. Dat ûntjoech him rillegau ta rjussel. Ik tink om’t dat boppedat oan husselje tinke docht, want myn styl fan riere mei in rjussel hat miskyn net it measte hâldfêst.

Sûnt dy jûn fyn ik dat in garde in rjussel hjit yn it Frysk. Dy freondinne yn kwestje hat my jitris de gek oanstutsen om dy rjussel fan my. It moaiste fan dit eigen nije wurdsje is it tiidwurd dat it opleveret: rjusselje. Dat moat sa wat wêze as hurd riere, mei in konnotaasje fan dingen trochinoar smite, oangrieme mei in bak mei poeiersaus of slachrjemme, lekker oanprutse mei streksum risseltaat.

Tiisdei, twa maart 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: