Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

It djippe suden

Posted by André Looijenga on 22/03/2010

Fan’e fiifhûndert of sa nedersettingen yn Fryslân binne der in bulte dêr’t ik noch nea west ha. Juster kaam ik nei Tersoal om de middeis mei de famylje op jierdeisbesite nei myn sus har freon te gean. Ûnderweis nei it freonlike wettersportdoarp H. gûngen wy earst in stikje út riden.

Earst in koarte ‘ynspeksje’ oarekant de Snitsermar. Yn Terherne en Goaiïngearyp blykte der flink byboud sûnt ik it dêr foar it lêst sjoen hie. Fral yn Terherne lykje se op’en doer it hiele eilân fol bouwe te wollen mei itselde soart jachthaventsjes en fakânsjehúskes. Ik wit net oft dat de bêste takomst foar sa’n plakje is.

Fanôf de Jouwer keazen wy foar ûnbekende sydwegen. By Roazebosk (in buertsje fan’e Jouwer dat eins part is fan Skarsterbrêge) sloegen wy ôf nei Ousterhaule. Dat doarp liket wol wat op Tersoal. It leit yn’e Ouster-Trijegea, in streek dy’t der útsjocht as liedt er nearne hinne. Feanpolders binne it, lâns de Tsjûkemar. De plakjes Ouster-Nijegea en Âldeouwer bestean út pleatsen oan in dykje, en twa kear in âld tsjerkhôf mei in klokkestoel. De hôven en de pôlen mei bebouwing lizze gauris oardel of twa meter heger as de greiden: de sloppe feangrûn moat flink ynklonken wêzen.

Wy rieden fierder om’e Tsjûkemar hinne: Reahel, Fjouwerhûs, Dolsterhuzen, Ychtenbrêge, Ychten, Giterskebrêge, Eastersee, Follegea. In leech lân, mei in dramatyske skiednis fan ieuwen boaiemdaling, ferfeaning, fersomping en ynpoldering. De mar friet hjir fan’e wâlskanten. Reahel wie eins ieuwen lyn al ferdwûn yn’e mar. Yn (it âlde) Dolsterhuzen leit it hôf deun oan’e mar. De tsjerke waard oan’e kant fan’e dyk weropboud, de minsken wenje yn in doarp in kilometer súdliker.   

Ek al wie it it bêste waar fan’e wrâld, dochs bliuwt sok feanpolderlân wat tragysk en mankeliks hawwen. Ea wie it de frontier fan Fryslân. Winters kjel, en simmerdeis sil it der broeie yn’e sinne. Yn’e feanpolders lykje de hoekjes wyldernis tusken de droechmealle greiden dan krekt in súdsteatske bayou, samar bedarre yn’e Deelen, efter Staphorst of by Woudbloem.

Moandei, twaëntweintich maart 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: