Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Keninginnedei yn 1915

Posted by André Looijenga on 29/04/2010

Hjoed ûntduts ik dat der filmbylden bestean fan in Keninginnedeifiering yn Snits yn 1915.

It binne bysûndere bylden, fan (wierskynlik) 31 augustus 1915. Minsken hosse en springe troch it byld, lûke mâle gesichten, en roppe laitsjend nei de kamera. Hast hûndert jier lyn diene de minsken dus like healwiis en ûnnoazel as no, blykt mar. Fierders is der stuolledûnsjen, prebearret der ien tsjin in glêde peal omheech te kliuwen, en fleane der jonges op motoaren troch de Merkstrjitte.

Efkes besjen dus dit filmke, tusken oranjetompûsen, frijmerk en festivalbier troch.

Tongersdei, njoggenentweintich april 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: