Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Immortelle XCVI

Posted by André Looijenga on 30/04/2010

It liket my heech tiid ris omtinken te jaan oan de faaks bêstferkeapjende Fryske dichter út’e njoggentjinde ieu. Moarn sille wy yn Foudgum oan yn it tsjerkje dêr’t dizze Frâns Haverschmidt fan 1859 oant 1862 dûmny wie. Ik sjoch der al nei út om efkes op syn kânsel te stean.

By libben waard guon fersen út’e Snikken en Grimlachjes yn it Latyn oerset as tajefte oan dy bondel tafoege. It Latyn is fan Haverschmidt syn stúdzjefreon Adriaan van Wessem:

Conspecto designatore,

     Exsultat mî cor gaudio:

Nam mox, reputo, designabit

     In funere quoque meo.

Net allinnich ‘Pier Pealtsje’ seach een bidder loopen, mar Petrus Paxillus ek.

Freed, tritich april 2010.

One Response to “Immortelle XCVI”

  1. […] Lês fierder by it Frysk Deibloch […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: