Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Útkiezings

Posted by André Looijenga on 06/05/2010

Ik tocht hjoed, ik koe wolris in blôchke skriuwe oer de ferkiezings yn it Feriene Keninkryk. Ik haw dêr ommers ferline jier in healjierke studearre, yn it Noard-Ingelske stedsje Durham. Dat ik koe wol in ynsidersblik fan’e Britske tastannen jaan.

Folle tiid hie ik hjoed dochs net oer, en de útslaggen sille wol binnenkomd wêze foar’t jo dit lêze, en boppedat: der wurdt oeral altiten al safolle omtinken jûn oan wat der yn Grut-Brittanje bart en dêrfuort komt.

It (eins frij ûnearlike) Britske kiesstelsel makket der op it stuit wol in lotterij fan. Je kinne no eins net foarspelle wat de útslach wêze sil. Ik soe it sels moai fine at de LibDems flink wat sitten te pakken krigen. En dan net allinnich om’t har lieder (listlûker kinst it neame yn sa’n distriktestelsel) Nick Clegg in heale Nederlanner is. Syn Nederlânsk is oars noch bêst, hearde ik justerjûn by Nova, wat my deugd die.

Ris wat oars soe aardich wêze, lykje ik fan Ingelske âld-mei-studinten te begripen. No ja, de redenaasjes dêr binne dan wat simpel. Labour hawwe wy al fierstente lang oankloaie litten. En de Tories, dat is tebek nei de tiid fan Thatcher en har botte bile, net?

No, wy sille sjen hoe’t it útkomt moarntemoarn.

Fierders haw ik noch wat aardichs te melden. Yn tiidsje lyn skreau ik oer it ûndersyksfoarstel foar in aio-plak dat ik yn Grins yntsjinne hie. Ûndertusken haw ik dêroer berjocht ûntfongen: ik bin útkeazen om op sollisitaasjegesprek te kommen!

Tongersdei, seis maaie 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: