Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Zijn reis naar Friesland is altijd onopgehelderd gebleven

Posted by André Looijenga on 23/06/2010

Och heden, al wer in wike neat skreaun op myn blôch. Wêr moat dat hinne?

Dan mar efkes rap wat. In foto dy’t ik lêst makke haw op in fytstochtsje troch Baarderadiel. Yndied: dit is Mantgum “yn midsimmers griene tier”. Miskyn wol ien fan’e moaiste Fryske terpdoarpen. (Alhoewol, dy ôfgryslike nijbou-stins Hoxwier meie sa fan my daalks wol wer ôfbrekke.)

Der komt skylk wer mear nijs en nijsgjirrichs op Deiblôch, beloovje ik jimme.

Ik haw ûnderwilens in besprek skreaun foar Ensafh, bin yn it spier mei myn Hellenistyske spearen, wie fan it wykein noch yn Alkmaar en yn Amsterdam. Wat is dat Amsterdam dochs ek in geweldige stêd. Spitich dat wy yn Fryslân allinne noch mar nei Grins lykje te sjen as “ús grutte stêd”.

Wichtiger faaks noch: ik haw my it samle wurk fan Nescio oanskaft.

Ik lies yn’e trein werom De Útfretter de sinnen priuwend en yn myn efterholle ferfryskjend. Nescio wie in grutten ien. (Je merke al, syn oersetting yn it Frysk is nei hûndert jier einliks ûnderweis.)

Woansdei, trijentweintich juny 2010.

Advertisements

2 Responses to “Zijn reis naar Friesland is altijd onopgehelderd gebleven”

  1. […] Lês fierder by André Looijenga […]

  2. […] alle oare dingen bin ik no úteinset mei it oersetten fan Nescio syn novelle De útfretter. Foarsafier’t ik wit, is fan dizze klassiker fan’e tweintichste-ieuske Nederlânske […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: