Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Op it trotwaer

Posted by André Looijenga on 28/02/2011

Hawwe jo it al lêzen…? Yn’e nijste Moanne/Trotwaer stiet in stik fan myn hân! Op siden 52-53: in besprek fan’e ferhalebondel Fol túch de mist yn fan Hidde Boersma. Mar efkes in priuwke:

De styl is losjes, de ferteltechnyk is linich. It liket as sit de skriuwer mei in gleske bier neist ús op’e praatstoel en bedarje wy fan’e iene anekdoate yn’e oare.

(…)

Hjir en dêr slaan de personaazjes raar yn’e talen om. De skriuwer boartet sels yn alle gefal mei syn Frysk. Hy nimt de frijheid om yn taal foar eigen brûkme te be- en mishanneljen. En mei rjocht.

Fierders bin ik op it stuit drok mei de wittenskip. Der binne sekere ûntwikkelings geande. De stjûne bin ik wat in oare kant út oan it kearen, mar mear kin ik der foarearst net oer sizze.

Moandei, achtentweintich febrewaris 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: