Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Boek op souder

Posted by André Looijenga on 04/05/2011

It begjint fan:

Op in moarntiid yn Maeijemoanne, it is nou ek al wer in mannich jierren forlyn, mar yn hwet men neamt de “delgeande tiid”, foeren twa jonge ljue oer de Ie.

Richt en Bokke wieren it, hja kamen fytsende fen de Birdaerder kant en lieten hjar by in dykshúske oersette en stienen do op’e smelle trekwei njonken de Ie, en oan de oare kant wankten de Aldlannen en de Mieden dy’t it stik wrâld yn bislach nimme fen Holwert amper oan Ljouwert ta. In greate wide krite mei oars net as pleatsen en huzen hjir en dêr.

Fierderop komme den de riidwegen en doarpen fen de bou, dêr’t pleatsen steane mei nammen op’e homeijepeallen. En de greate doarpen, dêr’t auto’s jeije en drok forkear is. Oan dizkant, dêr’t hja nou krektsa weikaem wieren en winliks thús bihearden, dêr laei ek in wide wrâld, dêr’t it lân njonkenlytsen al lichter en lichter wirdt en de bosk bigjint.

Maaiefakânsje is it no, dat ús heit en mem rêde de souder op. In boek ha se fûn mei ‘myn namme’ deryn. A Looyenga. stiet der rjochtsboppe op’e foarste side, yn krease skriuwletters, ûnderstreke.

Reinder Brolsma, It Aldlân, tredde printinge by Brandenburgh & co. yn Snits, út 1944 (de earste printinge wie yn 1938!). Binnen it foarkaft sit in rôze plakbriefke mei de wurden: T.v.d.Weij / Boekhandel / Leesbibliotheek / Drukkerij / Schrans 91. Dêrûnder yn potlead in priis: 3,25. Gielich, flekkerich oarlochspapier, de rêch heal los, in kaft dat sjen lit dat it boek lêzen is.

Andries Looijenga (1918-1987) wie myn pake. Ik mei it wol lije dat er Brolsma lies en yn’e kast stean hie.

Woansdei, fjouwer maaie 2011.

2 Responses to “Boek op souder”

  1. […] Lês fierder by André Looijenga […]

  2. […] Fryske kant fan’e famylje, praten ál Frysk. (Liezen ek Frysk boppedat, lykas earder ris sjoen litten haw.) Letterlik haw ik dan net it Frysk fan ús beppe (dêrfoar is se spitigernôch te ier […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: