Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Ensafhnjalemint

Posted by André Looijenga on 29/05/2011

Fergeat ik hast noch en meitsje reklame foar myn lêste publikaasje op’e digitale Ensafh fan ôfrûne freed. De fúftichste Ensafh-digy al wer, sij it noch lang de fúftichste net dêr’t ik oan meiwurke. Ik haw dit kear in nuver mar ûnderhâldend Frysk boartersboekje besprutsen: De Kweeste fan Ridder Pieter ‘Geef-mar-Linich’ fan Skingen fan de noch net sa ferneamde Grinzer Fries Geart Jan Tigcheldam.

Hjirby mar efkes in priuwke, mar lês hjir foaral it hiele sinjalemint:

It frij boartsjen mei de Fryske taal bringt it boek oer alle boegen yn ’e praktyk. De wille fan ’e skriuwer(s) lêze je oan eltse alinea ôf. Fleurich hipt it epos fan stylblomke nei stylbreuk. De iene kear über-âldfrinzich boekjefrysk, dan wer klearebare hollanismen, alles mei. Biltsk en Noardfrysk binne ek net fergetten, en ien fan ’e ridders praat konsekwint yn fonetyske transkripsje.

Snein, njoggenentweintich maaie 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: