Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Lêsfoer

Posted by André Looijenga on 25/06/2011

My tocht, ik moast sa tuskentroch mar ris wat mear hjoeddeisk Frysk proaza lêze. Dat ik helle by de boadskippen ek trije boeken ôf út ’e UB. Fryske boeken binne ornaris sa tsjok net, dat it paste bêst by yn ’e rêchpûde.

Thús ritste ik de pûde iepen en fûn dêr It Poadiumbeest (Ljouwert 2005) yn innige omstringeling mei in flesse Dútsk weetbier. Ta myn skande hie ik noch nea wat lêzen fan Bouke van der Hem, dy’t nota bene berne is yn… Tersoal. It wurk fan dizze oare Grinzer Legeanster is priizge om syn notiidske styl en tematyk, en der hat ek wat opskuor oer west yn ’e Fryske letteretún, dat it moat wol in goed boek wêze.

Dêrnei fiske ik Piter Boersma út ’e tas, yn ’e gedaante fan syn it libben sels (Boalsert 1997). Ús haadredakteur hat dêr sels de Gysbert Japicx mei wûn, dat der sille yn ’e jierren njontich mindere boeken útbrocht wêze. Kurieuzernôch hie ik sels àl it feestboekje fan by dy útrikking (Sels it libben, 1998) yn ’e hûs.

Der lei noch wat tusken makaronygriente en bôle: It tal mooglikheden is sawat ûneindich (Frjentsjer 2006) fan Durk van der Veen. Gjin idee wat dêr krekt fan te ferwachtsjen, mar IJsbrand van den Berg fûn it in goede ferhalebondel, dat dat sil wol klear komme.

Skylk hearre jim de resultaten wol.

Sneon, fiifentweintich juny 2011.

Advertisements

One Response to “Lêsfoer”

  1. […] Lês fierder by André Looijenga […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: