Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Renêssânse yn twa bakstiennen

Posted by André Looijenga on 09/07/2011

Soks krij ik no in ‘histoaryske sensaasje’ fan. Twa stiennen, mei plaatsjes derop, sa mar yn in fitrine. Der lei, leau’k, net iens in kaartsje mei útlis by, dêr op’e souder fan it Yeb Hettinga Museum yn Furdgum.

Twa bakstiennen, dêr’t mei in mal in ôfbylding yn printe is. Rosetten, medaillons, groteskjes, twa hollen: in man en in frou, kening en keninginne mei strieljende kroantsjes op. Der lykje lettertsjes neist de hollen te stean (in I? in OC of G?).

Sechtjinde ieu, soe’k sizze. Renêssânse. Dekorative tichels, grif ûnderdiel fan kachel of hurd yn in stins of rike pleats op’e Barradielster klaai. Deunby lizze Harns, Frjentsjer, Ljouwert, mei harren haven, akademy en hôf de A7-sône fan it ier-moderne Fryslân. Gjin úthoeke wie dit, mar in plak yn ferbining mei de rest fan’e wrâld. 

Sneon, njoggen july 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: