Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

53°05’45.6″N 5°58’12.0″E

Posted by André Looijenga on 28/04/2014

Fan ‘t simmer mei ik dêr wenje en wurkje! Op 53°05’45.6″N 5°58’12.0″E: de Drachtster Heawei ûnder De Feanhoop, it Skriuwersarkje (fan Rink van der Velde). Ofrûne freed wie ik dêr foar it earst: wat in prachtich, rêstich plakje. It útsicht oer it petgat, it fakânsjehûs op it wetter tusken de beammen, de fûgels en de froasken…

Wat ik dêr dwaan sil…? Ik haw tasein dat ik dêr mei in Fryske roman dwaande sil. Fokke Wester (yn de Drachtster Courant) hat in goed ferslach makke fan it iepeningsbarren dêr by de Arke. Klikke jo foaral ek efkes op de link om de foto’s te besjen. In “Fryske road novel” neamde ik freed it boek dat ik skriuwe wol. En it wurdt nét in autobiografy[ske roman], sa’t Sietse de Vries yn de Ljouwerter hat sitten te fabulearjen, sûnder by de presintaasje te wêzen en sûnder my om neiere ynfo te skiljen.

Dêr lit ik it taljochtsjen fan myn plannen foarearst by: oan dizze en jinge haw ik ûndertusken al mear as genôch ferteld oer wêr’t it hinne sil mei myn oansteand debút. Ik hâld jo op de hichte.

Moandei, achtentweintich april 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: