Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Archive for July, 2015

Gedicht: isofloedlinen

Posted by André Looijenga on 30/07/2015

Okkerwyks is der fan my wer in gedicht publisearre yn Ensafh. It is in ‘Klaai-frysk lânskipsgedicht’, soe ik it sels omskriuwe wolle. Josse de Haan frege him ôf oft it “In nije foarm fan abstrakte poëzy?” is.

.

isofloedlinen

.

de see bestiet net

it slyk, seedyk, de rjappelklaai

foarboaden fan in neat

.

in sûnder wat

.

kluten < kerrels < grús

see is griis fan plúskes grûn

boaiem swart fan wetter

.

ien grins is der net, tusken

ús en leechte

útsein fan isofloedlinen tekene

.

de fêste klaai foarseit, ûnthjit

in neat bestiet

.

Hjir waard it fers isofloedlinen earder publisearre.

 

Posted in Skreaun | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »