Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Posts Tagged ‘Foudgum’

Immortelle XCVI

Posted by André Looijenga on 30/04/2010

It liket my heech tiid ris omtinken te jaan oan de faaks bêstferkeapjende Fryske dichter út’e njoggentjinde ieu. Moarn sille wy yn Foudgum oan yn it tsjerkje dêr’t dizze Frâns Haverschmidt fan 1859 oant 1862 dûmny wie. Ik sjoch der al nei út om efkes op syn kânsel te stean.

By libben waard guon fersen út’e Snikken en Grimlachjes yn it Latyn oerset as tajefte oan dy bondel tafoege. It Latyn is fan Haverschmidt syn stúdzjefreon Adriaan van Wessem:

Conspecto designatore,

     Exsultat mî cor gaudio:

Nam mox, reputo, designabit

     In funere quoque meo.

Net allinnich ‘Pier Pealtsje’ seach een bidder loopen, mar Petrus Paxillus ek.

Freed, tritich april 2010.

Posted in Skriftekennisse, Tsjerken | Tagged: , , , , | 1 Comment »