Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Posts Tagged ‘gemeente’

Ierdferskowing

Posted by André Looijenga on 05/03/2010

Wat in dramatyske kop net boppe dit oars sa nuete blôch, no. Rampen en spektakel sille jo tinke. Fan dat alles net folle. Yn tiden wêryn’t yn Haïty en Tsjily de ierde beve, yn Itaalje doarpen ûnder modderstreamen en yn Frankryk yn it wetter fersûpen, is it eins hast ûnfatsoenlik en brûk natoergeweld as metafoar foar oarsoart ynkringende feroarings.

Mar dochs, krekt werom út Tersoal, haw ik meikrigen dat der wis in politike ‘ierdferskowing’ west hat dêr yn Boarnsterhim. De útslach fan’e riedsferkiezing hie diskear wol hiel dúdlike winners en ferliezers. De PvdA dy’t sûnt it tastânkommen fan Boarnsterhim de grutste partij west hat, foel werom fan sân nei trije sitten. Har stimmers sille foar in grut part oerrûn wêze nei de stikjeskriuwende boekhâlders fan Gemeentebelangen dy’t fan twa op fjouwer kamen. Boppedat binne der, ta ferheging fan’e gesellichheid yn’e riedsseal, twa kreaze fraksjetsjes fan heger-oplate forinzen bykaam, dat de lêste jierren fan har bestean sil de gemeente alles tegearre bêst in aardige rie ha. Spitich wol dat ús heit net mear yn’e rie sit, mar hy seach it al oankommen dat ek syn partij derop efterútgean soe.

Fierders, tsja. Yn Grins hat de list dêr’t ik op stimd ha, yn elts gefal in bytsje wûn en sil ek wol yn it kolleezje bliuwe. Hjir yn’e stêd is bysûnder dat de ‘Stadspartij’ ynienen sa groeid is. Tsjin grutte projekten en tsjin studinten, dat giet der by guodden yn as kouk fansels.

Oan dat leven oer de útslach yn Almere en sa doch ik net mei. Al moat àl even sein wêze dat Wilders en dy der yn Almere sûnt de Europeeske ferkiezing fan ferline jier (30%) der mei noch gjin 22% foar dizze ferkiezing dúdlik tebekfalt. Wat no, feroverjen fan Nederlân, at se yn har meast fersoerde thúsbasis gjin stân hâlde kinne?

[Ta eintsjebeslút noch efkes dit. De oankommende wike sil ik wierskynlik net álle dagen minstens hûndert wurden blôchje. Mar fan dit koarte stikje stiet de teller no al boppe de 300, dat hjirop kin ik wer twa dagen ‘tearje’…]

Freed, fiif maart 2010.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | 1 Comment »

Riedsferkiezings

Posted by André Looijenga on 01/03/2010

Ik jou hjir gjin stimadvys foar de Riedsferkiezings. It sprekt foar himsels dat it wichtich is om waansdei te stimmen. Op wa, moat elts mei in bytsje ferstân sels oer beslisse kinne. Ik sil sels foar de Rie (hjir yn Stad) op ien stimme dy’t ik kin (net hiel persoanlik, mar it nivo fan freonlik ‘hoi’ sizzen) en fraksjefoarsitter wurde wol fan in frij progressive partij.

Stimme op minsken dy’st sels kinst, en dy’st wannear nedich yn persoan oansprekke kinst, is in sterk middel tsjin ôfstân en al te grut cynisme foar de polityk oer.

Wat de gemeentepolityk yn Fryslân betreft, meitsje ik my al in tiid soargen oer de weryndieling. Benammen it foarmjen fan’e grutte Súdwesthoekgemeente, dy’t wierskynlik net mear te kearen is, is my in griis. Ik ha dêr in jier lyn op in foarich blôch fan al ris oer skreaun:

http://www.vkblog.nl/bericht/247671/Kolleezje

Moandei, ien maart 2010.

Posted in No-tiid, Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »