Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Posts Tagged ‘iksels’

Mei fiif liuwen

Posted by André Looijenga on 25/04/2014

No, dêr stean ik dan, mei wol fiif liuwen efter my. En yn it Latyn de meidieling dat lytse dingen grut wurde (… res parvae crescunt). Eelke en Feike wienen der ek by. En Diana de Groot fansels.

(Dizze komposysje fan de priisútrikking nei it Grut Frysk Diktee lêsten woe ik jim net ûnthâlde. Mei tank oan Skanomodu.)

Priiswinner Diktee 2014

 

Freed, fiifentweintich april 2014.

Advertisements

Posted in Dien | Tagged: , , , | Leave a Comment »

De dei dernei

Posted by André Looijenga on 22/04/2010

Nei it Diktee gie ik justerjûn mei myn âlden nei Tersoal. Hjoed besocht ik thús te wurkjen oan myn artikel oer de ferbylding fan Hellenistyske keningen as Homearyske spearfjochters, mar de gefolgen fan dy trije kertier skriuwen de jûn derfoar bepaalden eins de dei.

Net dat ik yn in iepen wein huldige waard op it tsjerkeplein, mar by de kofje waard ik ál skille troch Karen Bies fan Omrop Fryslân. Ik hie in koart petearke mei har oan’e tillefoan, dat opnommen waard en efkes foar tolven útsjoerd yn it programma Omnium. Hjir is it nei te beharkjen (fanôf ûngefear minút 44).

De middeis rûn ik mei myn bruorke, syn kranten besoargjend, in slach troch it doarp. In buorfrou stode har hûs út, doe’t se my rinnen seach, my wiidweidich lokwinskjend en freegjend oft ik no professor Frysk wurde woe en wer gesellich yn Fryslân wenje soe.

Myn winnen fan it Diktee fûn gau syn wei nei de offisjele kranten, en nei de nijswebsidetsjes dy’t bestean fan it krantesiden kopiearjen. Deselde jûns hie ik jitte in stik op’e side fan’e Ljouwerter lêzen mei de titel ‘Groninger’ wint Frysk Diktee. Dit beheinde Nederlânsktalige stikje waard troch oare ‘nijssiden’ oernaam, en bedarre mei lytse oanpassings ek by de lytsere lokale krantsjes.

De Mid-Frieslander, wykblêd foar Boarnsterhim en omkriten, makke derfan: Oud-Tersoalster wint Frysk diktee. Ik waard hjir dúdlik opeaske as Legeanster. Op’e side fan it Sneeker Nieuwsblad wie in Frysktalich berjocht oernaam, en foarsjoen fan’e titel Tersoalster Looijenga wint 10e Grut Frysk Diktee. By de Sneeker witte se mear as iksels. Ik bin wer hielendal werom yn it doarp, blykber.

De tekst by de Sneeker kaam fan Omrop Fryslân. Dêr beklamme men júst it generaasjeferskil: ‘Jongeren’ winne Frysk diktee. Dy strûpkes meitsje it wol wat sunichjes. Lykas dat de Ljouwerter my gjin echte Grinzer neamde, liket de Omrop te twiveljen oft ik noch wol ta de jongerein hear. De fergrizing hâldt jin inkeld relatyf jong, no.

It moaist om te lêzen wie dat myn rom ek oer de provinsjegrinzen hinne rikket. Op’e side fan RTV Noord waard ik fakkundich troch Grinslân taeigene: Groninger wint Fries dictee. Ik wie neat gjin Legeanster mear, mar ‘de 27-jarige Stadjer’ wurden. Yn ien dei wurdt ik de ûnferwachte dikteewinner, de studint dy’t de âlde garde fersloech, de opmerklike doarps- en streekgenoat, en eintsjebeslút ynsetten as fait divers foar Grinslanners dy’t graach Friezen ôftroefje.

De middeis kamen de papieren kranten. De Ljouwerter hie in foto op side 15. Yn it ûnderskrift kin ik my wol fine. Myn hiele tarieding… ach, efkes de middeis tefoarren yn it Frysk wurdboek blêderje… En ik fyn “dat minsken dy’t Frysk prate ek Frysk skriuwe moatte”. Moatte, jim lêze it goed, minsken, skriuwe moatte jimme…

It útgebreidste ferslach yn’e media is it stik fan Ruurd Walinga op side 14 fan it Friesch Dagblad. Winner Frysk diktee: ‘Ik haw it mysels oanleard’. No, ik stean der mar moai by sa: twaddetaalsprekker, outsider, natuertalint.

Kunde dy’t dy krante lêze, kin ik by dizzen gerêststelle. Der stiet, wat dramatysk, oer my: “syn mem kaam út Drinte”. Dat kloppet net, hear! Hja is sa sûn as wat, en komt gelokkich noch altiten. (Fierders hat Walinga ek de nammen fan twa Grinzer studinten ferhaspele. Mar goed, hy neamt ek letterlik myn deiblôch. Stiet myn nijfoarming sa mar yn’e krante.)

Woansdei, ienentweintich april 2010.

Posted in Dien | Tagged: , , , | 4 Comments »