Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Posts Tagged ‘kartografy’

In epos yn kaart brocht

Posted by André Looijenga on 31/03/2011

Hjirûnder in prachtige kaart fan Abraham Ortelius (1527-1598) fan Antwerpen, kartograaf, geograaf, útfiner fan’e atlas: in rekonstruksje fan’e wrâld fan de Argonautica, it helde-epos fan Apollonius Rhodius. Apollonius wie in dichter en gelearde, en haad fan’e ferneamde Bibliotheek yn Alexandrië (tredde ieu f.Kr.). Yn’e kaartemakker en gelearde Ortelius hie er in besibbe geast fûn, sjoen’t de soarch wêrmei’t op dizze kaart antike nammen út it epos te plak brocht binne. Hjir rekket de elegante geleardens fan it Hellenisme oan it ynnovative fan it Leechlânske humanisme fan’e sechtjinde ieu.

Sjoch dy fjurrige bollen fan kening Aiêtês ris snuve neist de beam mei dêrop it Gouden Flues, bewekke troch de draak!

Argonautica, Abraham Ortelius, 1598

Foar in dúdlikere, gruttere ôfbylding klikkest hjirop.

Tongersdei, iennentritich maart 2010.

Posted in Skiednis, Skriftekennisse | Tagged: , , | Leave a Comment »