Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Posts Tagged ‘keningshús’

Keninginnedei yn 1915

Posted by André Looijenga on 29/04/2010

Hjoed ûntduts ik dat der filmbylden bestean fan in Keninginnedeifiering yn Snits yn 1915.

It binne bysûndere bylden, fan (wierskynlik) 31 augustus 1915. Minsken hosse en springe troch it byld, lûke mâle gesichten, en roppe laitsjend nei de kamera. Hast hûndert jier lyn diene de minsken dus like healwiis en ûnnoazel as no, blykt mar. Fierders is der stuolledûnsjen, prebearret der ien tsjin in glêde peal omheech te kliuwen, en fleane der jonges op motoaren troch de Merkstrjitte.

Efkes besjen dus dit filmke, tusken oranjetompûsen, frijmerk en festivalbier troch.

Tongersdei, njoggenentweintich april 2010.

Posted in Sjoen | Tagged: , , , , | Leave a Comment »