Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga

Gedicht: isofloedlinen

Posted by André Looijenga on 30/07/2015

Okkerwyks is der fan my wer in gedicht publisearre yn Ensafh. It is in ‘Klaai-frysk lânskipsgedicht’, soe ik it sels omskriuwe wolle. Josse de Haan frege him ôf oft it “In nije foarm fan abstrakte poëzy?” is.

.

isofloedlinen

.

de see bestiet net

it slyk, seedyk, de rjappelklaai

foarboaden fan in neat

.

in sûnder wat

.

kluten < kerrels < grús

see is griis fan plúskes grûn

boaiem swart fan wetter

.

ien grins is der net, tusken

ús en leechte

útsein fan isofloedlinen tekene

.

de fêste klaai foarseit, ûnthjit

in neat bestiet

.

Hjir waard it fers isofloedlinen earder publisearre.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: